Pravidla – přerušení, přestávky a zdržování

KAPITOLA 5 – PRERUŠENÍ, PŘESTÁVKY A ZDRŽOVÁNÍ
15 ŘÁDNÉ PŘERUŠENÍ HRY
Přerušení je čas mezi dokončenou rozehrou a zapískáním prvního rozhodčího na další podání.
Jedinými řádnými přerušeními jsou ODDECHOVÉ ČASY.
15.1 POČET ŘÁDNÝCH PŘERUŠENÍ HRY
Každé družstvo může požádat v každém setu nejvýše o jeden oddechový čas.
15.2 POŘADÍ ŘÁDNÝCH PŘERUŠENÍ
15.2.1 Žádost o oddechový čas obou družstev mohou následovat za sebou v rámci téhož přerušení.
15.2.2 Nejsou povolena žádná střídání.
15.3 ŽÁDOST O ŘÁDNÉ PŘERUŠENÍ HRY
O řádné přerušení hry může žádat výhradně kapitán.
15.4 ODDECHOVÉ ČASY A TECHNICKÉ ODDECHOVÉ ČASY
15.4.1 Za žádost musí být považováno pouze odpovídající smluvené znamení rukou, a to jen tehdy, je-li míč mimo hru a před zapískáním na podání. Všechny oddechové časy trvají 30 sekund.
15.4.2 Ve světových soutěžích řízených FIVB v prvním a druhém setu je automaticky udělen jeden technický oddechový čas, když součet bodů dosažených oběma družstvy dosáhne 21.
15.4.3 V rozhodujícím (3.) setu nejsou “Technické oddechové časy”; každé družstvo má nárok pouze na jeden oddechový čas v trvání 30 sekund.
15.4.4 Během všech pravidelných přerušení a přestávek mezi sety musí hráči odejít z hřiště do svého vyhrazeného prostoru.
15.5 NEOPRÁVNĚNÉ ŽÁDOSTI
Mimo jiné není dovoleno žádat o oddechový čas:
15.5.1 během rozehry, v okamžiku podání, nebo po zapískání na podání,
15.5.2 neoprávněným členem družstva,
15.5.3 po vyčerpání povoleného počtu oddechových časů.
15.5.4 Jakákoli neoprávněná žádost v utkání, která neovlivní nebo nezdrží hru, se odmítne bez dalších důsledků.
15.5.5 Jakákoli další neoprávněná žádost stejného družstva v utkání znamená zdržování.
16 ZDRŽOVÁNÍ HRY
16.1 ZPŮSOBY ZDRŽOVÁNÍ
Každá činnost družstva, která má za následek zdržení hry, se považuje za zdržování. Mimo jiné je to:
16.1.1 zdržování při oddechových časech po pokynu znovu začít hru;
16.1.2 opakované neoprávněné žádosti;
16.1.3 zdržování hry (mezi ukončením rozehry a zapískáním na podání by nemělo trvat déle než 12 sekund za normálních hracích podmínek);
16.1.4 zdržování hry členem družstva.
16.2 TRESTY ZA ZDRŽOVÁNÍ
16.2.1 „NAPOMENUTÍ ZA ZDRŽOVÁNÍ“ a „PENALIZACE ZA ZDRŽOVÁNÍ“ jsou sankcemi družstva.
16.2.1.1 Sankce za zdržování zůstávají v platnosti během celého utkání.
16.2.1.2 Všechny tresty za zdržování jsou zaznamenány do zápisu o utkání.
16.2.2 První zdržování členů družstva se sankcionováno „NAPOMENUTÍM ZA ZDRŽOVÁNÍ“.
16.2.3 Druhé a každé následující zdržování kterýmkoliv členem téhož družstva ve stejném utkání znamená chybu a je sankcionováno „PENALIZACÍ ZA ZDRŽOVÁNÍ“: soupeř získává bod a bude podávat.
16.2.4 Sankce za zdržování, udělené před setem nebo mezi sety se uplatní v následujícím setu.
17 VÝJIMEČNÉ PRERUŠENÍ HRY
17.1 ZRANĚNÍ / NEMOCI
17.1.1 Pokud se v průběhu hry hráč vážně zraní, rozhodčí musí okamžitě přerušit hru a povolit vstup zdravotníka na hrací plochu.
Rozehra se pak opakuje.
17.1.2 Zraněnému / nemocnému hráči se poskytne nejvýše 5 minut na ošetření, a to pouze jednou za utkání. Rozhodčí musí povolit vstup řádně akreditovaného zdravotníka na hřiště, aby mohl zraněného hráče ošetřit. Pouze rozhodčí může povolit hráči opustit hrací plochu bez udělení trestu. Pokud ošetřování hráče skončilo nebo pokud hráči nemůže být poskytnuto žádné ošetření, hra musí pokračovat. Během této doby pouze hráč může posoudit, zda může dále hrát. Pokud hráč nemůže pokračovat v utkání nebo se vrátit na hrací plochu po uplynutí času na ošetřování, jeho družstvo je prohlášeno za neúplné. V krajních případech turnajový lékař nebo technicky delegát může zamítnout zraněnému hráči pokračovat ve hře. Poznámka: Čas na ošetření začíná běžet momentem vstupu akreditovaného zdravotníka(ů) na hrací plochu ve snaze ošetřit zraněného hráče. Na akcích, kde není certifikován zdravotník, čas na ošetření začíná běžet v momentě, kdy rozhodčí dal povolení k zahájení “Medical Time Out” (Času na ošetřování).
17.2 VNĚJŠÍ ZÁSAH
Pokud se během hry vyskytne vnější zásah, musí být hra zastavena a rozehra se opakuje.
17.3 MIMOŘÁDNÁ PŘERUŠENÍ
17.3.1 Pokud nepředvídané okolnosti přeruší utkání, první rozhodčí, pořadatel a řídící komise (pokud je přítomen) rozhodnou o opatřeních k obnově normálních podmínek.
17.3.2 Jestliže se vyskytne jedno nebo více přerušení, které dohromady netrvají déle než 4 hodiny, utkání se dohrává se stejným počtem bodů bez ohledu na to, zda se pokračuje na stejném hřišti nebo jiném hřišti.
17.3.3 Jestliže se vyskytne jedno nebo více přerušení, jejichž celková doba přesáhne 4 hodiny, je celé utkání opakováno.
18 PŘESTÁVKY A VÝMĚNA STRAN
18.1 PŘESTÁVKY
18.1.1 Přestávka je čas mezi sety. Všechny přestávky trvají 1 minutu.
Během těchto přestávek se uskuteční výměna stran (pokud je to nutné) a záznam pořadí podání obou družstev do zápisu o utkání.
Během přestávky před rozhodujícím třetím setem, rozhodčí uskuteční losování podle Pravidla 7.1.
18.2 VÝMĚNA STRAN
18.2.1 Družstva si vymění strany, když se součet bodů rovná násobku sedmi (Set 1 a 2) a násobku pěti (Set 3).
18.2.2 Během výměny polí / stran si družstva musí vyměnit pole ihned bez zdržování.
Pokud se výměna stran neuskuteční ve správném čase, musí se uskutečnit okamžitě po zjištění chyby.
Body získané do doby výměny stran zůstávají v platnosti.