Pravidla – herní činnosti

KAPITOLA 4 – HERNÍ ČINNOSTI
8 HRA
8.1 MÍČ VE HŘE
Míč je ve hře od okamžiku úderu do míče při podání, které povolil první rozhodčí.
8.2 MÍČ MIMO HRU
Míč je mimo hru v okamžiku, kdy nastala chyba odpískaná rozhodčím. V případě, že k chybě nedošlo, je míč mimo hru v okamžiku zapískání.
8.3 MÍČ V HŘIŠTI
Míč je v hřišti, jestliže se dotkne povrchu hřiště včetně vymezujících čar hřiště.
8.4 MÍČ MIMO HŘIŠTĚ
Míč je mimo hřiště:
8.4.1 jestliže se dotkne povrchu hrací plochy zcela za čarami vymezujícími hřiště (aniž se jich dotkl);
8.4.2 se dotkne předmětu vně hřiště nebo osoby mimo hru; 8.4.3 se dotkne antének, provazů, sloupků nebo sítě vně postranních pásek;
8.4.4 pokud přeletí svislou rovinu sítě zcela nebo částečně vnějším prostorem přeletu při podání nebo při třetím odbití. (Výjimka: Pravidlo 10.1.2).
8.4.5 pokud celým objemem proletí spodním prostorem pod sítí.

9 HRANÍ S MÍČEM
Každé družstvo musí hrát uvnitř svého hracího pole a prostoru (s výjimkou pravidla 10.1.2).
Míč však může být odehrán i z prostoru mimo volné zóny.
9.1 ODBITÍ DRUŽSTVA
Odbití je jakýkoli dotyk hráče ve hře s míčem.
Každé družstvo má právo na nejvýše 3 odbití, aby vrátilo míč. Pokud použije více odbití, dopustí se chyby “4 ODBITÍ”.
Tyto odbití družstva zahrnují nejen úmyslná, ale i neúmyslné doteky s míčem.
9.1.1 NÁSLEDNÉ DOTEKY
Hráč nesmí udeřit do míče dvakrát za sebou (kromě pravidel: 9.2.3, 14.2 a 14.4.2).
9.1.2 SOUČASNÉ DOTEKY
Oba hráči se mohou současně dotknout míče v jednom okamžiku.
9.1.2.1 Jestliže se oba spoluhráči současně dotknou míče, počítají se dva údery (kromě blokování).
Pokud oba spoluhráči chtějí zasáhnout míč, ale pouze jeden z nich se ho skutečně dotkne, počítá se pouze jeden úder.
Pokud se spoluhráči srazí, není to žádná chyba.
9.1.2.2 Jestliže se oba soupeři současně dotknou míče nad sítí a míč zůstane ve hře, družstvo přijímající míč má právo na další tři odbití. Pokud však míč dopadne mimo hřiště, je to chyba družstva na opačné straně hřiště.
9.1.2.3 Pokud soupeři při současném doteku míč nad sítí přidrží, hra pokračuje.
9.1.3 ÚDER S DOPOMOCÍ
Hráč ve snaze o odbití míče na hrací ploše nesmí využít pomoc spoluhráče, nebo použít jakýkoliv předmět či zařízení.
Hráče, který by se mohl dopustit chyby (dotknout se sítě, překážet ve hře soupeři apod.), může zastavit spoluhráč (zadržet ho).
9.2 CHARAKTERISTIKA DOTYKU
9.2.1 Dotknout se míče je možné kteroukoliv částí těla.
9.2.2 Míč nesmí být chycen ani hozen. Může se odrazit kterýmkoliv směrem.
Výjimky:
9.2.2.1 při obranné akci po “hard driven ball” (tvrdě údeřeném míči). Míč může být na okamžik přidržen prsty.
9.2.2.2 jestliže dva soupeři při současném dotyku přidrží míč.
9.2.3 Míč se může dotknout různých částí těla s podmínkou, že to bude současně.
Výjimky:
9.2.3.1 při blokování mohou nastat následné doteky u jednoho nebo více hráčů s podmínkou, že je to součástí jedné akce;
9.2.3.2 při prvním odbití družstva, kromě hraní prsty obouruč (kromě Pravidla 9.2.2.1), se může míč dotknout různých částí těla po sobě s podmínkou, že doteky jsou součástí jedné akce.
9.3 CHYBY V HRANÍ S MÍČEM
9.3.1 ČTYŘI ODBITÍ: družstvo odbije míč čtyřikrát, dříve než jej vrátí do soupeřova pole.
9.3.2 ÚDER S DOPOMOCÍ: hráč na hrací ploše využije pomoc spoluhráče, nebo nějakého předmětu (zařízení) ve snaze odbít míč.
9.3.3 DRŽENÝ MÍČ: míč je chycen a/nebo hozen, při odbití se neodrazí.
9.3.4 DVOJDOTEK: hráč udeří do míče dvakrát po sobě nebo se míč dotkne postupně různých částí jeho těla.
10 MÍČ NA SÍTI
10.1 PŘELET MÍČE PŘES SÍŤ
10.1.1 Míč zahraný do pole soupeře musí přeletět síť uvnitř prostoru přeletu. Prostor přeletu je část svislé roviny sítě vymezený:
10.1.1.1 dole, horním okrajem sítě;
10.1.1.2 po stranách anténkami a jejich pomyslným prodloužením;
10.1.1.3 nahoře stropem nebo jinou konstrukcí (v případě, že existuje).
10.1.2 Jestliže míč přeletí svislou rovinu sítě zcela nebo částečně vnějším prostorem přeletu do soupeřovy volné zóny, může se zahrát zpět v rámci odbití družstva za podmínek, že:
10.1.2.1 míč hraný zpět přeletí svislou rovinu sítě opět zcela nebo částečně vnějším prostorem přeletu na téže straně hřiště.
Soupeř nesmí bránit této akci.
10.1.3 Míč je mimo hřiště, když úplně přeletí spodní prostor přeletu.
10.1.4 Hráč může proniknout do soupeřova pole ve snaze zahrát míč před tím, než zcela přeletí spodní prostor přeletu nebo proletí vnějším prostorem přeletu.
10.2 MÍČ, KTERÝ SE DOTKNE SÍTĚ
Míč při přeletu sítě se jí může dotknout.
10.3 MÍČ V SÍTI
10.3.1 Míč zahraný do sítě zůstává ve hře v rámci tří úderů družstva.
10.3.2 Jestliže míč roztrhne oka sítě nebo strhne síť, rozehra je anulována a opakuje se.
11 HRÁČ U SÍTĚ
11.1 PŘESAH PŘES SÍŤ
11.1.1 Při bloku je dovoleno hráči dotknout se míče v prostoru soupeře nad sítí s podmínkou, že hráč nebude překážet soupeři před nebo během jeho útočného úderu.
11.1.2 Po útočném úderu je dovoleno přesáhnout rukou za síť za předpokladu, že dotek s míčem se uskutečnil ve vlastním hracím prostoru.
11.2 PRONIKNUTÍ DO SOUPEŘOVA PROSTORU, POLE, NEBO VOLNÉ ZÓNY
11.2.1 Do soupeřova prostoru pod sítí je dovoleno proniknout s podmínkou, že hráč nebude překážet soupeři ve hře.
11.3 DOTEK SÍTĚ
11.3.1 Dotek sítě hráčem není chybou, pokud dotek sítě neovlivní hru.
11.3.2 Hráč se může dotknout sloupů, provazů nebo jiného předmětu z vnější strany anténky, včetně samotné sítě, s podmínkou, že tento dotyk neovlivní hru.
11.3.3 Pokud je míč zahraný do sítě a dotkne se soupeře, není to chyba.
11.4 CHYBY HRÁČE U SÍTĚ
11.4.1 Hráč se dotkne míče nebo protihráče v prostoru soupeře před nebo během soupeřova útočného úderu.
11.4.2 Hráč proniknutím do soupeřova prostoru pod sítí překáží soupeři ve hře.
11.4.3 Hráč ovlivní hru soupeře, jestliže (mimo jiné):
– se dotkne horní pásky sítě nebo 80 cm dlouhé horní části anténky během hry s míčem, nebo
– během hraní s míčem použije síť jako oporu, nebo
– si vytvoří výhodu oproti soupeři, nebo
– svou akcí brání soupeři ve snaze regulérně zahrát míč.
12 PODÁNÍ
Podání je uvedení míče do hry správným hráčem, který se nachází v zóně podání.
12.1 PRVNÍ PODÁNÍ V SETU
12.1.1 První podání v setu provádí družstvo určené losováním.
12.2 POŘADÍ PŘI PODANÍ
12.2.1 Hráči musí dodržovat pořadí podání zaznamenáný v zápise o utkání.
12.2.2 Po prvním podání v setu se podávající hráč určuje následovně:
12.2.2.1 pokud rozehrávku vyhraje podávající družstvo, podávající hráč podává znovu.
12.2.2.2 pokud rozehrávku vyhraje přijímající družstvo, získává právo podávat a hráč, který nepodával naposledy, bude podávat.
12.3 POVOLENÍ PODÁVAT
První rozhodčí povolí podání až po ověření, zda hráč, který má podávat, má míč a nachází se za zadní čarou a družstva jsou připraveny hrát.
12.4 PROVEDENÍ PODÁNÍ
12.4.1 Míč musí být udeřen jednou rukou nebo kteroukoliv částí paže poté, co byl nadhozen nebo puštěn z ruky (rukou).
12.4.2 Povolené je pouze jedno nadhození nebo puštění míče. Driblování nebo pohyby míče v rukách jsou povoleny.
12.4.3 Podávající hráč se může libovolně pohybovat v zóně podání. V okamžiku úderu do míče při podání nebo odrazu při podání ve výskoku se podávající nesmí dotýkat hřiště (včetně koncové čáry) nebo plochy mimo zónu podání. Hráčova noha nesmí být pod zadní čarou.
Po úderu může hráč vstoupit či dopadnout mimo zónu podání nebo do hřiště. Pokud se pohne čára z důvodu vytlačení písku podávajícím hráčem, není to považováno za chybu.
12.4.4 Podávající hráč musí udeřit do míče do 5 sekund po zapískání prvního rozhodčího.
12.4.5 Podání provedené před zapískáním je anulováno a opakuje se.
12.4.6 Jestliže se míč po nadhození nebo puštění z ruky podávajícího dotkne hřiště, aniž se ho podávající hráč dotkl nebo chytil, považuje se to za podání.
12.4.7 Žádný další pokus o podání není povolen.
12.5 CLONA
12.5.1 Hráč podávajícího družstva nesmí individuální clonou soupeři zakrývat podávajícího hráče nebo dráhu letu míče.
12.5.2 Hráč podávajícího družstva vytváří clonu, pokud během výkonu podání mává pažemi, skáče nebo se pohybuje do stran, zakrývá podávajícího hráče nebo dráhu letu míče.
12.6 CHYBY PŘI PODÁNÍ
12.6.1 Chyby při podání
Následující chyby vedou ke změně podání. Podávající hráč:
12.6.1.1 porušil pořadí podání,
12.6.1.2 nesprávně podával.
12.6.2 Chyby podání po úderu do míče
Po správně provedeném úderu do míče může být podání chybné, jestliže míč:
12.6.2.1 se dotkne hráče podávajícího družstva nebo nepřeletí svislou rovinu sítě zcela prostorem přeletu;
12.6.2.2 dopadne mimo hřiště;
12.6.2.3 přeletí přes clonu.
13 ÚTOČNÝ ÚDER
13.1 CHARAKTERISTIKA ÚTOČNÉHO ÚDERU
13.1.1 Všechny akce, po kterých míč směřuje do pole soupeře, kromě podání a bloku, jsou považovány za útočné údery.
13.1.2 Útočný úder je dokončený tehdy, kdy míč celým svým objemem přeletí svislou rovinu sítě nebo se dotkne soupeře.
13.1.3 Kterýkoliv hráč může dokončit útočný úder v jakékoliv výšce za předpokladu, že dotek s míčem se uskuteční v jeho vlastním hracím prostoru (výjimka pravidlo 13.2.4, 13.2.5 níže).
13.2 CHYBY PRI ÚTOČNÉM ÚDERU
13.2.1 Hráč udeří do míče, který je v prostoru soupeřova družstva.
13.2.2 Hráč zahraje míč mimo hřiště.
13.2.3 Hráč dokončí útočný úder konečky prstů s otevřenou dlaní nebo usměrní míč prsty, které nejsou pevné a spolu.
13.2.4 Hráč nesmí dokončit útočný úder ze soupeřova podání, jestliže je míč zcela nad horním okrajem sítě.
13.2.5 Hráč zahraje útočný úder obouruč prsty, jehož trajektorie není kolmá k rovině ramen. Výjimkou je, když se hráč snaží nahrát míč svému spoluhráči.
14 BLOK
14.1 BLOKOVÁNÍ
14.1.1 Blokování je činnost hráčů v blízkosti sítě a nad úrovní sítě s cílem zabránit přeletu míče, který směřuje ze soupeřova pole, bez ohledu na to, v jaké výši se dotknou míče. V momentě dotyku s míčem musí být alespoň část těla nad horním okrajem sítě.
14.1.2 Pokus o blokování
Pokus o blok je činnost blokování při níž se blokující hráči nedotkli míče.
14.1.3 Dokončený blok
Dokončený blok je uskutečněn tehdy, dotknou-li se blokující hráči míče.
14.1.4 Kolektívní blokování
Kolektivní blok provádějí dva hráči tehdy, pokud jsou seskupení těsně vedle sebe a uskutečněn je tehdy, když se míč dotkne jednoho z nich.
14.2 DOTEKY MÍČE PŘI BLOKU
Následné (rýchlé a plynulé) dotyky jedním nebo více blokujcími hráči jsou povolené za podmínky, že se uskutečnily během jedné akce. Tyto dotyky se počítají jako jedno odbití družstva. K těmto dotykům může dojít kteroukoliv částí těla.
14.3 BLOK V PROSTORU SOUPEŘE
Při blokování může hráč přesahovat rukama nebo pažemi přes síť za podmínky, že nepřekáží soupeři ve hře. Není proto dovoleno dotknout se míče v prostoru soupeře nad sítí, dokud soupeř neprovedl útočný úder.
14.4 BLOK A DOTEKY DRUŽSTVA
14.4.1 Dotek míče při bloku se počítá jako odbití družstva. Blokující družstvo má po bloku právo již jen na dvě další odbití.
14.4.2 První odbití po bloku může provést kterýkoliv hráč, tedy i hráč, který se dotkl míče při bloku.
14.5 BLOKOVANÍ PODÁNÍ
Blokování soupeřova podání je zakázáno.
14.6 CHYBY NA BLOKU
14.6.1 Blokující se dotkne míče v prostoru soupeře buď před, nebo současně s útočným úderem soupeře
14.6.2 Blokování míče v prostoru soupeře z vnější strany anténky.
14.6.3 Blokování soupeřova podání.
14.6.4 Míč po bloku dopadne mimo hřiště.