Pravidla – chování účastníků

KAPITOLA 6 – CHOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ
19 POŽADAVKY NA CHOVÁNÍ
19.1 SPORTOVNÍ CHOVÁNÍ
19.1.1 Účastníci musí znát “Oficiální pravidla plážového volejbalu” a řídit se jimi.
19.1.2 Účastníci musí přijímat rozhodnutí rozhodčích ve sportovním duchu, bez diskuse.
V případě pochybností se může ve hře dožadovat vysvětlení pouze kapitán.
19.1.3 Účastníci se musí vyvarovat činností nebo postojů zaměřených na ovlivňování rozhodnutí rozhodčích nebo zakrývání chyb vlastního družstva.
19.2 FAIR PLAY
19.2.1 Účastníci se musí chovat zdvořile a s úctou v duchu FAIR-PLAY nejen k rozhodčím, ale i k ostatním funkcionářům, soupeřům, spoluhráčům a divákům.
19.2.2 Členové družstva si během utkání mohou mezi sebou povídat.
20 NEVHODNÉ CHOVÁNÍ A JEHO SANKCE
20.1 MALÉ PŘESTUPKY
Malé přestupky proti sportovnímu chování se nesankcionují. Je povinností prvního rozhodčího předcházet tomu, aby se družstva svými přestupky přiblížili k hranici trestů.
Rozhodčí postupuje ve dvou krocích:
Stupeň 1: udělení slovního napomenutí prostřednictvím kapitána;
Stupeň 2: udělení žluté karty členu družstva. Toto formální napomenutí není samo o sobě trestem ale jen symbolem, že člen družstva (a tím pádem i družstvo) již dosáhlo úrovně sankcí v daném zápase. Toto napomenutí se zaznamenává do zápisu o utkání, avšak nemá okamžité následky.
20.2 NEVHODNÉ CHOVÁNÍ VEDOUCÍ K SANKCÍM
Nevhodné chování členů družstva vůči funkcionářům, soupeřům, spoluhráčům nebo divákům se podle závažnosti klasifikuje ve třech stupních.
20.2.1 Hrubé chování: chování v rozporu s dobrými mravy nebo morálními principy,
20.2.2 Urážlivé chování: nadávky, urážlivá slova nebo gesta, nebo jakékoli jednání vyjadřující pohrdání,
20.2.3 Agrese: skutečný fyzický útok, agresivní nebo ohrožující chování.
20.3 STUPNICE SANKCÍ
První rozhodčí podle závažnosti nevhodného chování rozhodne o odpovídajícím trestu, který se musí zaznamenat do zápisu o utkání. Tresty jsou: penalizace, vyloučení a diskvalifikace.
20.3.1 Penalizace
Za hrubé chování nebo za opakované hrubé chování v tomtéž setu stejným hráčem. V obou případech při prvním výskytu je družstvo potrestáno ztrátou rozehry a bodem pro soupeře. Třetí hrubé chování téhož hráče v tomtéž setu se trestá vyloučením. Trest za hrubé chování však může být udělen témuž hráči v následujících setech.
20.3.2 Vyloučení
První urážlivé chování člena družstva se trestá vyloučením. Vyloučený hráč musí opustit hrací plochu a jeho družstvo je prohlášeno za nekompletní do konce setu.
20.3.3 Diskvalifikace
První fyzický útok, agresivní nebo ohrožující chování se trestá diskvalifikací. Diskvalifikovaný hráč musí opustit hrací plochu a jeho družstvo je prohlášeno za nekompletní do konce utkání.
NEVHODNÉ CHOVÁNÍ se trestá dle stupnice trestů.
20.4 NEVHODNÉ CHOVÁNÍ PŘED A MEZI SETY
Jakékoliv nevhodné chování, které se stane před nebo mezi sety, je sankcionováno podle stupnice trestů a tresty se uplatní v následujícím setu.
20.5 SOUHRN SANKCÍ ZA NEVHODNÉ CHOVÁNÍ A POUŽITÍ KARET
Napomenutí: žádný trest
Krok 1: Slovní napomínání
Krok 2: Žlutá karta
Penalizace: trest – Červená karta
Vyloučení: trest – Červená + Žlutá karta spolu v jedné ruce
Diskvalifikace: trest – Červená + Žlutá karta odděleně